PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

Společnost Jaroš Real Estate s.r.o., se sídlem Rejskova 2168/12, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 030 41 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226803 (dále také „RK“), coby správce osobních údajů, Vás jako návštěvníka a čitatele těchto webových stránek, informuje o způsobu získávání, uchovávání a správy osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

V tomto dokumentu jsou obsaženy následující informace a poučení:

1. Jaké Vaše osobní údaje bude RK zpracovávat;

2. Za jakým účelem a jakým způsobem bude RK Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu bude RK Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů ve vztahu k RK práva.

V případě, že bude nutné obsah tohoto dokumentu vysvětlit či objasnit, či budete vyžadovat radu či projednání dalšího zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se se svými dotazy obrátit na RK v písemné podobě na adrese sídla RK, datovou zprávou či emailem na adrese jarosrealestate@gmail.com

Zpracování osobních údajů mladistvých a nezletilých

Tyto internetové stránky jsou určeny pro pro osoby, které dosáhly zletilosti. Osobní údaje osob mladších 16 let RK nezpracovává.

Míra zpracování osobních údajů

Pokud budete RK oslovovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto internetových stránkách, budete pravděpodobně požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti, které RK pomohou Vám odpovědět v co možná nejokonkrétnější podobě. RK bude nejčastěji potřebovat tyto Vaše osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) název společnosti,

c) adresu bydliště, pobytu či sídla společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo, podnikáte-li,

e) telefonní číslo nebo ID datové schránky,

f) e-mailovou adresu.

Na těchto internetových stránkách Vás RK nemá potřebu sledovat a využívat statistických údajů, které nevědomky často poskytujete. RK nepoužívá tzv. cookies, takže se k ní skutečně dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které jí výslovně a dobrovolně poskytnete.

Důvody zpracování

Údaje, které RK svěříte, umožňují Vaše zpětné oslovení a poskytování informací, o které jste RK požádali, případně pomáhají plnit vůči Vám závazky ze smluv, které s vámi RK možná uzavřela, tj. kupříkladu zprostředkování koupě, prodeje, či pronájmu nemovitosti, či také zprostředkování převodu práv a povinností v bytových družstvech či obchodních společnostech, s jejichž obchodními podíly jsou spojena práva a povinnosti vzhledem k nemovitostem. Všechny druhy osobních údajů zpracová RK zákonným a zcela průhledným a dokumentovatelným způsobem, přičemž jsou po Vás žádány pouze takové údaje, které jsou pro konkrétní účel relevantní a nezbytné.

Vaše kontaktní údaje může RK použít dále k tomu, aby Vám zasílala obchodní sdělení, tedy. aby Vás informovala o novinkách v jejím portfóliu nebo dalších službách, které poskytuje a které by Vás, mohly případně zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou smluvním požadavkem RK, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na případně vznesené otázky či požadavky.

Pokud byste kdykoli po poskytnutí shora uvedeného souhlasu změnili názor ohledně obchodních sdělení RK, můžete samozřejmě zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv vzít zpět či odmítnout, kdy tento postup nebude mít vliv na naše další vazby. Pro následné odmítnutí zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce zašlete prosím v písemné podobě na adresu sídla RK, datovou zprávou či emailem na adrese info@jaros-partners.cz zpětvzetí svého původního souhlasu.

Zpracovatelé osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů bude RK. Vaše osobní údaje ale musí RK za účelem poskytování prvotřídních služeb v jistých situacích svěřit spolupracujícím subjektům, kteří jsou smluvně zavázani tyto údaje zpracovat a uchovávat jejich soukromí. Osobní údaje může RK poskytnout:

i. externí účetní kanceláří či daňovému poradci;

ii. realitním makléřům RK;

iii. externím spolupracujícím právnickým a advokátním kancelářím;

iv. dodavatelům IT služeb;

v. externím spolupracujícím hypotečním a úvěrovým subjektům.

Délka zpracování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje bude RK zpracovávat po dobu poskytování služeb či plnění závazk vůči Vám, nebo po dobu nezbytně nutnou k plnění archivační povinnosti dle platné legislativy v oblasti daňové či ediční.

Oprávnění ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

V souvislosti s poskytnutím osobních údajů RK máte kdykoli v budoucnu následující oprávnění:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na provedení opravy v osobních údajích;

c) právo na výmaz osobních údajů či jen některých z nich („právo být zapomenut“);

d) právo na částečné omezení rozsahu zpracování údajů;

e) právo vznášet námitky proti způsobu zpracování osobních údajů; a

f) právo podávat stížnosti na způsob zpracování osobních údajů.

Všechna shora uvedená oprávnění můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete v písemné podobě na adresu sídla RK, datovou zprávou či emailem na adrese info@jaros-partners.cz.

Stížnosti proti zůsobu zpracovávání osobních údajů můžete podat u přímo u RK či dále u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro transparentnost zde uvádíme podrobněji obsah Vašich oprávnění vzhledem ke zpracování osobních údajů ze strany RK:

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení RK, zda Vámi poskytnuté osobní údaje, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude RK zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud RK osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může RK již požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že můžete RK kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmazznamená, že povinnost RK vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či je zpracování protiprávní, či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, či výmaz ukládá RK zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nejsou vyjasněny případné sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí RK omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto mohou být pouze uloženy a případně mouhou být použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které RK zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tato Pravidla pro ochranu osobních údajů dle GDPR jsou účinné od 25.5.2018.